img608 685 385

REGINOX - ważne zalecenia

Gwarancja - zlewozmywaki stalowe

Gwarancja - zlewozmywaki Regi-Color
Gwarancja - zlewozmywaki granitowe
Gwarancja - zlewozmywaki ceramiczne
Gwarancja - baterie kuchenne

Zlewozmywaki stalowe marki REGINOX posiadają dożywotnią gwarancję producenta.


Zlewozmywaki stalowe Regi Color posiadają 5 lat gwarancji.

Reginox dzięki wykorzystaniu najnowszych technik w procesie produkcji daje Państwu dożywotnią gwarancję, że użyta stal nierdzewna nie podda się procesowi korozji. Reginox zaleca stosowanie się do poniższych porad w zakresie użytkowania i pielęgnacji. Pamiętaj, że uszkodzenia mechaniczne i spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem a w szczególności stosowaniem środków czyszczących nie przeznaczonych do stali nierdzewnej powodują utratę gwarancji i nie podlegają reklamacji. Wszystki elementy z wyłączeniem zlewozmywaka takie jak korek automatyczny, złączki, sitka odpływu,koszyki i inne akcesoria stalowe objęte są roczną gwarancją.

Do pielęgnacji zlewozmtwaków Reginox polecamy dedykowaną pastę Reginox INOX CARE.

Pasta do pielęgnacji stali nierdzewnej Reginox INOX CARE


 

Zlewozmywaki granitowe marki REGINOX posiadają 15 lat gwarancji producenta.

Warunki gwarancji:

 1. Zakres zastosowania.
  Poniższe warunki gwarancji dotyczą tylko i wyłącznie zlewozmywaków wykonanych przez Gwaranta (Reginox BV).
  Warunki gwarancji obowiązują dla wyrobów zakupionych i zamontowanych na terenie Unii Europejskiej.
 2. Deklaracja gwarancji jakości.
  Gwarantujemy na warunkach opisanych poniżej, że przy prawidłowym użytkowaniu, wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego i zgodnym z załączonymi instrukcjami, będą funkcjonowały niezawodnie.
 3. Zasady gwarancji.
  3.1. Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne lub niesprawne działanie w okresie gwarancyjnym wynikłe z winy producenta i zapewnia dokonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany części lub w przypadku niemożności naprawy wymianę całego zlewozmywaka. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu wyrobu wadliwego do siedziby sprzedawcy wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 3.2.
  3.2. Reklamacje należy zgłaszać w okresie jednego miesiąca od daty ujawnienia wady w miejscu zakupu. Zgłaszając reklamacje prosimy o podanie: modelu produktu, daty zakupu, rodzaju uszkodzenia.

  Wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu, oryginalnego opakowania oraz karty gwarancyjnej podbitej przez instalatora i sklep, z podpisem sprzedawcy, datą sprzedaży. Jest to warunkiem przyjęcia reklamacji. Nie wydaje się kopii karty gwarancyjnej. W razie zaginięcia karty gwarancyjnej następuje utrata uprawnień, a duplikaty nie będą wystawiane.
  3.3. Świadczenia z gwarancji będą wykonane w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wady. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia terminu usunięcia wady tylko w razie zaistnienia okoliczności niezależnych od gwaranta powiadamiając zgłaszającego reklamację. 
  3.4. Podczas usuwania usterek zastrzegamy sobie prawo do decyzji czy części lub całość produktu będą naprawione czy wymieniane na nowe. 
  3.5. Zewnętrzne powierzchnie wyrobu winny być przez Kupującego sprawdzone w miejscu dokonywania zakupu również, jeśli są oryginalnie zapakowane. Późniejsze reklamacje uszkodzeń zewnętrznych powierzchni zgłoszone po odebraniu lub zamontowaniu towaru nie będą uznawane.
  3.6. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:
  - wad powierzchni wyrobu, które istniały w chwili zakupu i nie zostały zgłoszone sprzedawcy
  - niezgodnego lub nie właściwego z instrukcja użytkowania
  - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją konserwacji
  - stwierdzenia braku poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej
  - stwierdzenia korekt danych w karcie gwarancyjnej dokonanych przez osoby nieuprawnione
  - zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia spowodowanego siła wyższą
  - zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia w sposób mechaniczny np. podczas transportu
  - uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania
  - uszkodzeń termicznych i chemicznych
  - użytkowania niezgodnym z przeznaczeniem
  - nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach
  - uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia wody lub braku filtrów do zanieczyszczeń mechanicznych w instalacji wodnej
  - dokonywania napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione
  - zastosowania części nieoryginalnych
  - następstw naturalnego zużywania się elementów podczas normalnej eksploatacji
  - eksploatacji w innych przypadkach niż w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego
  - jeśli produkty były przeznaczone do publicznego użytku, używano ich na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu
  - oraz kosztów demontażu i ponownego montażu zlewozmywaka w przypadku stwierdzenia wady i wymiany zlewu na nowy 

  3.7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w trakcie eksploatacji takich jak bieżące konserwacje, odkamienianie, czyszczenie, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
  3.8. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wobec osób lub mienia, które mogą być spowodowane przez którąś z przyczyn opisaną w punkcie 3.6.
  3.9. Nie pokrywamy dodatkowych kosztów związanych z wymianą zlewozmywaka jeśli nie jest zamontowany w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż bez konieczności zniszczenia elementów wyposażenia kuchni, w tym blatu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody wynikowe poniesione przez klienta - za tego rodzaju szkody nie przysługuje odszkodowanie. 
  3.10. Okres gwarancyjny liczony od daty zakupu dla poszczególnych wyrobów wynosi:
  ? 15 lat na ukryte wady materiałowe wewnętrzne, deformacje i odkształcenia w procesie produkcyjnym, 
  - 1 rok na odpływ, syfon i pozostałe akcesoria. 
 4. Zalecenia dotyczące montażu, konserwacji i eksploatacji. 
  Szczegółowe zasady montażu, konserwacji i eksploatacji zawierają instrukcje dołączane do wyrobu. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami oraz instrukcja montażu i konsekwencji, oraz do ich przestrzegania. Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje nieuznanie roszczeń gwarancyjnych w tym zakresie. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 202 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.02.141.1176). 

 


Warunki gwarancji z dnia 01.01.2018 r.

Dowód zakupu i karta są podstawą do roszczeń gwarancyjnych.

 


 
RegiCeramic

 Zlewozmywaki ceramiczne marki REGINOX posiadają 10 lat gwarancji producenta.

Warunki gwarancji:

 1. Zakres zastosowania.
  Poniższe warunki gwarancji dotyczą tylko i wyłącznie zlewozmywaków wykonanych przez Gwaranta (Reginox BV).
  Warunki gwarancji obowiązują dla wyrobów zakupionych i zamontowanych na terenie Unii Europejskiej.
 2. Deklaracja gwarancji jakości.
  Gwarantujemy na warunkach opisanych poniżej, że przy prawidłowym użytkowaniu, wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego i zgodnym z załączonymi instrukcjami, będą funkcjonowały niezawodnie.
  Zlewozmywaki ceramiczne Reginox (RegiCeramic) wykonane są z szamotu (ang. FireClay), który jest materiałem naturalnym i w związku z tym podlega pewnym zmianom powierzchniowym powstającym w procesie produkcji. Powstałe nierówności są naturalną cechą zlewozmywaków ceramicznych Reginox
 3. Zasady gwarancji.
  3.1. Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne lub niesprawne działanie w okresie gwarancyjnym wynikłe z winy producenta i zapewnia dokonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany części lub w przypadku niemożności naprawy wymianę całego zlewozmywaka. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu wyrobu wadliwego do siedziby sprzedawcy wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 3.2.
  3.2. Reklamacje należy zgłaszać w okresie jednego miesiąca od daty ujawnienia wady w miejscu zakupu. Zgłaszając reklamacje prosimy o podanie: modelu produktu, daty zakupu, rodzaju uszkodzenia.

  Wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu, oryginalnego opakowania oraz karty gwarancyjnej podbitej przez instalatora i sklep, z podpisem sprzedawcy, datą sprzedaży. Jest to warunkiem przyjęcia reklamacji. Nie wydaje się kopii karty gwarancyjnej. W razie zaginięcia karty gwarancyjnej następuje utrata uprawnień, a duplikaty nie będą wystawiane.
  3.3. Świadczenia z gwarancji będą wykonane w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wady. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia terminu usunięcia wady tylko w razie zaistnienia okoliczności niezależnych od gwaranta powiadamiając zgłaszającego reklamację. 
  3.4. Podczas usuwania usterek zastrzegamy sobie prawo do decyzji czy części lub całość produktu będą naprawione czy wymieniane na nowe. 
  3.5. Zewnętrzne powierzchnie wyrobu winny być przez Kupującego sprawdzone w miejscu dokonywania zakupu również, jeśli są oryginalnie zapakowane. Późniejsze reklamacje uszkodzeń zewnętrznych powierzchni zgłoszone po odebraniu lub zamontowaniu towaru nie będą uznawane.
  3.6. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku: 
  - wad powierzchni wyrobu, które istniały w chwili zakupu i nie zostały zgłoszone sprzedawcy 
  - niezgodnego lub nie właściwego z instrukcja użytkowania 
  - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją konserwacji 
  - stwierdzenia braku poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej 
  - stwierdzenia korekt danych w karcie gwarancyjnej dokonanych przez osoby nieuprawnione 
  - zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia spowodowanego siła wyższą 
  - zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia w sposób mechaniczny np. podczas transportu 
  - uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania 
  - uszkodzeń termicznych i chemicznych 
  - użytkowania niezgodnym z przeznaczeniem 
  - nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach 
  - uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia wody lub braku filtrów do zanieczyszczeń mechanicznych w instalacji wodnej 
  - dokonywania napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione 
  - zastosowania części nieoryginalnych 
  - następstw naturalnego zużywania się elementów podczas normalnej eksploatacji 
  - eksploatacji w innych przypadkach niż w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego 
  - jeśli produkty były przeznaczone do publicznego użytku, używano ich na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu 
  - oraz kosztów demontażu i ponownego montażu zlewozmywaka w przypadku stwierdzenia wady i wymiany zlewu na nowy 

  3.7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w trakcie eksploatacji takich jak bieżące konserwacje, odkamienianie, czyszczenie, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
  3.8. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wobec osób lub mienia, które mogą być spowodowane przez którąś z przyczyn opisaną w punkcie 3.6.
  3.9. Nie pokrywamy dodatkowych kosztów związanych z wymianą zlewozmywaka jeśli nie jest zamontowany w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż bez konieczności zniszczenia elementów wyposażenia kuchni, w tym blatu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody wynikowe poniesione przez klienta - za tego rodzaju szkody nie przysługuje odszkodowanie. 
  3.10. Okres gwarancyjny liczony od daty zakupu dla poszczególnych wyrobów wynosi:
  - 15 lat na ukryte wady materiałowe wewnętrzne, deformacje i odkształcenia w procesie produkcyjnym, 
  - 1 rok na odpływ, syfon i pozostałe akcesoria. 
 4. Zalecenia dotyczące montażu, konserwacji i eksploatacji. 
  Szczegółowe zasady montażu, konserwacji i eksploatacji zawierają instrukcje dołączane do wyrobu. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami oraz instrukcja montażu i konsekwencji, oraz do ich przestrzegania. Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje nieuznanie roszczeń gwarancyjnych w tym zakresie. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 202 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.02.141.1176). 

 


Warunki gwarancji z dnia 01.01.2018 r.